สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไม้ประดับมีประโยชน์หลายอย่างช่วยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัย ทำให้อาคารสถานที่สวยงามใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เป็นยารักษาโรค ช่วยเพิ่มสีสันให้แก่อาหาร ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึกและเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาชีพได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและประโยชน์ของไม้ประดับได้

2.จำแนกประเภทไม้ประดับได้ถูกต้อง

3.เห็นประโยชน์ของไม้ประดับ

 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม      

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง ไม้ประดับ 16 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)