สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไม้ดอกช่วยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัย ทำให้อาคารบ้านเรือนสวยงาม ช่วยเพิ่มสีสันให้แก่ผู้พบเห็นไม้ดอก ซึ่งมีหลากหลายชนิดและมีกลิ่นหอม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและประโยชน์ของไม้ดอกได้

2.จำแนกประเภทไม้ดอกได้ถูกต้อง

3.เห็นประโยชน์ของไม้ดอก

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง ไม้ดอก 9 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)