สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    งานเกษตรเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพืชหรือสัตว์ การเกษตรมีความสำคัญต่อ การดำรงการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นอาชีพหลักของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมาย และความสำคัญของงานเกษตรได้

2.จำแนกประเภทของงานเกษตรได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของงานเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร 2 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)