สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และระยะทางระหว่างดาว แต่ละดวงเหมาะสม ทำให้เกิดเงาทอดมายังโลก เกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาแบบต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.1 ป.6/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา

2. การสังเกต

3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่อง สุริยุปราคา (2) 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)