สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงจะเกิดเงาบนฉากที่มีรูปร่างคล้ายวัตถุส่วนที่นำมากั้นแสง เงามี 2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เราสามารถบอกลักษณะของเงาของวัตถุได้โดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา

2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ

3. การลงความเห็นจากข้อมูล

4. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

5. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่อง การเกิดเงา (3) 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)