สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงจะเกิดเงาบนฉากที่มีรูปร่างคล้ายวัตถุส่วนที่นำมากั้นแสง เงามี 2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.6/7 อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเกิดเงาและลักษณะของเงา

2. สังเกตการเกิดเงาและลักษณะของเงา

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่อง การเกิดเงา (1) 7 ก.พ. 66 (มีใบงาน)