สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ แบบอนุกรม ทำได้โดยต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง เข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่งเรียงกันไป ซึ่งทำให้วงจรไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

จุดประสงค์

อธิบายความสว่างชองหลอดไฟฟ้าเมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
ชั่วโมง วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม (2) 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน)