สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อสื่อสารหรืออธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าให้เข้าใจตรงกัน   โดยใช้สัญลักษณ์แทนการวาดรูปอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

จุดประสงค์

อธิบายการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
ชั่วโมง วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (3) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)