สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้าทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าผ่านจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น

      เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเชื่อมต่อกันจนครบวงจร วงจรไฟฟ้าจะเป็นวงจรปิด ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ แต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าไม่เชื่อมต่อกัน จะทำให้ไม่ครบวงจร วงจรไฟฟ้าจะเป็นวงจรเปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

- บอกหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

- อธิบายลักษณะของวงจรปิดและวงจรเปิด

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
ชั่วโมง วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (2) 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)