สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางบริเวณของโลก ภัยธรรมชาติแต่ละอย่างจะมีลักษณะ สาเหตุการเกิด บริเวณที่เกิด และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลกระทบนี้จะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ช่วงเวลาที่เกิด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบางบริเวณที่ใต้ผิวโลก

  • น้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่น้ำในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีระดับสูงกว่าปกติหรือมีปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่ แหล่งกักเก็บน้ำจะกักเก็บน้ำไว้ได้ จึงท่วมพื้นที่นั้น น้ำท่วมจะเกิดที่ที่ราบริมแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ราบลุ่ม ทำให้บ้านเรือนเสียหาย เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด เกิดโรคที่มีน้ำเป็นพาหะ ประชาชนอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • การกัดเซาะชายฝั่งเป็นการกร่อนของตะกอนบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากคลื่นทะเล ลม ทำให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งถูกกัดเซาะร่นหายไป ทำให้ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลนเสียหาย สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งถูกทำลาย
  • ดินถล่มเป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามแนวลาดชันของพื้นที่ เกิดที่ที่ลาดเชิงเขา ทำให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย ป่าไม้ลดลง เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ประชาชนอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน เกิดที่แผ่นดินบางบริเวณที่อยู่ใต้ผิวโลก ทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นมหาสมุทรที่มีการเคลื่อนที่และส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาสู่บางบริเวณของผิวโลก ทำให้ สิ่งปลูกสร้างและเส้นทางคมนาคมเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยและได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และอาจเกิดโรคระบาด

สึนามิเป็นคลื่นในทะเลที่เคลื่อนที่ในทะเลหรือมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรและมีพลังงานมาก เกิดที่ทะเล มหาสมุทร เมื่อสึนามิเคลื่อนที่เข้าชายฝั่งจะทำให้สิ่งปลูกสร้างถูกทำลาย ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป.6/6  บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ

จุดประสงค์

บรรยายลักษณะของภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
ชั่วโมง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
เรื่อง รู้จักภัยธรรมชาติ (1) 13 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)