สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การทำเหมืองแร่ การเผาวัสดุต่าง ๆ การเน่าเปื่อยและย่อยสลายของสารอินทรีย์ การเกิดไฟป่า การถมและฝังกลบขยะ การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก การผลิตวัสดุในโรงงานโดยใช้กระบวนการทางเคมี การใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น ดังนั้นเราควรทำกิจกรรมหรือปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เช่น การปลูกต้นไม้ การปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ การคัดแยกขยะ การนำขยะบางชนิดที่คัดแยกแล้วไปจัดการอย่างเหมาะสม การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน การกินอาหารพอเหมาะ กินอาหารไม่เหลือทิ้ง การเลือกใช้พลังงานสะอาด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป.6/9 ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก

จุดประสงค์

บอกกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
ชั่วโมง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (5) 6 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)