สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการทำงานหรือการแก้ปัญหา จะช่วยฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ จะช่วยฝึกทักษะของการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว 4.2  ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
                  อย่างง่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา
2.การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การวัดผลและประเมินผล

1.การตอบคำถามในใบงาน

2.สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ2 (9 พ.ย. 61)(มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)