สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้าหลายอย่าง บางกิจกรรมเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัด เช่นการเปิดโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และหลอดไฟฟ้าขณะนอนหลับ การเปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศพร้อมกันเมื่ออยู่คนเดียว บางกิจกรรมเป็นการใช้ไฟฟ้าไม่ปลอดภัย เช่น การเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน การเป่าผมด้วยเครื่องเป่าผมขณะตัวเปียก การเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้า การวางเตารีดที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้บนเสื้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.3 ป.3/3 ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อ่านข้อมูลและอธิบายประโยชน์และอันตรายจากไฟฟ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
เรื่อง การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (2) (มีใบงาน และใบกิจกรรม)