สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ส่วนประกอบหลักของชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ แท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดง การผลิตไฟฟ้าจากชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำได้โดยการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กหรือหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดทองแดงการหมุนเร็วขึ้นจะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น สังเกตได้จากหลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.3 ป.3/2 บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  รวบรวมข้อมูลและอธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
เรื่อง การผลิตไฟฟ้า (1) 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)