สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พลังงานหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ และพลังงานไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป. 3/1 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานอื่น

2. สังเกต ลงความคิดเห็นจากข้อมูล และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานอื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานอื่นด้วยการตอบคำถาม

2. ประเมินทักษะการสังเกต ลงความคิดเห็นจากข้อมูล และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานอื่นด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
เรื่อง การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอื่น (1) 23 ก.พ. 66 (มีใบงาน)