สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ลมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต ประโยชน์ของลม เช่น ใช้เป็นแหล่งพลังงานผลิตไฟฟ้า ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โทษของลมเช่น หากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/4 บรรยายประโยชน์และโทษของลม จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 รวบรวมข้อมูลและบรรยายประโยชน์และโทษของลม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของลมด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเกิดลม
เรื่อง ประโยชน์และโทษของลม (2) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)