สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         อากาศมีการเคลื่อนที่ สังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของควันธูปจากการทำกิจกรรม   โดยอากาศจะเคลื่อนที่จากปลายขวดแนวนอนไปยังขวดแนวตั้งแล้วจะเคลื่อนที่สูงขึ้นไปในแนวตั้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/3 อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดลม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการเกิดลมด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเกิดลม
เรื่อง การเกิดลม (4) 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)