สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อากาศที่มีสิ่งเจือปน เช่น ฝุ่นละอองในปริมาณมาก หรือมีสารพิษบางอย่าง ซึ่งอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาป่า ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่พบในอากาศและมลพิษทางอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
เรื่อง มลพิษทางอากาศ (2) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)