สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนมากที่สุด รองลงมาเป็นแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สอื่นๆ เช่นอาร์กอน ตามลำดับอากาศบนโลกส่วนใหญ่เป็นอากาศชื้น มีไอน้ำเป็นส่วนประกอบ ซึ่งไอน้ำจะมีปริมาณแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อ่านข้อมูลและบอกความสำคัญของอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความสำคัญของอากาศด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
เรื่อง ความสำคัญของอากาศ (1) 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)