สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 จากผลการทำกิจกรรมพบว่าในอากาศมีน้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกต รวบรวมข้อมูล และระบุส่วนประกอบของอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องส่วนประกอบของอากาศด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3.ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
เรื่อง ส่วนประกอบของอากาศ (1) 26 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)