สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดการกำหนดทิศ โดยกำหนดให้ด้านที่ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น ทางขวามือ เป็นทิศตะวันออก ด้านที่ดวงอาทิตย์ตก ทางซ้ายมือ เป็นทิศตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว3.1 ป. 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการกำหนดทิศได้

2. สังเกต สร้างแบบจำลอง และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดทิศได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการกำหนดทิศด้วยการตอบคำถาม

2. ประเมินทักษะการสังเกต สร้างแบบจำลอง และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดทิศด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงอาทิตย์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์
เรื่อง การกำหนดทิศ (3) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)