สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว3.1 ป. 3/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ว3.1 ป. 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ได้

2. สังเกต สร้างแบบจำลอง และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ด้วยการตอบคำถาม

2. ประเมินทักษะการสังเกต สร้างแบบจำลอง และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงอาทิตย์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์
เรื่อง การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ (1) 17 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)