สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 โลกมีลักษณะคล้ายทรงกลม หมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว3.1 ป. 3/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ว3.1 ป. 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุการหมุนรอบตัวเองของโลกและอธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืนได้

2. สร้างแบบจำลองและตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดกลางวัน กลางคืนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกและการเกิดกลางวัน กลางคืน

2. ประเมินทักษะการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลการหมุนรอบตัวเองของโลกและการเกิดกลางวัน กลางคืนด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงอาทิตย์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์
เรื่อง การเกิดกลางวัน กลางคืน (3) 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)