สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 โลกมีลักษณะคล้ายทรงกลม หมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว3.1 ป. 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุการหมุนรอบตัวเองของโลก

2. สังเกตและลงความคิดเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยการตอบคำถาม

2. ประเมินทักษะการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลการหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงอาทิตย์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์
เรื่อง การเกิดกลางวัน กลางคืน (1) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)