สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติต่าง ๆ ซึ่งสามารถสังเกตสมบัติของวัสดุได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ วัสดุในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกสมบัติของวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ

- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- ยอมรับความเห็นต่าง

- ซื่อสัตย์

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - อธิบายสมบัติของวัสดุที่นำมาทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุจากการสังเกต

   - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

   - ยอมรับความเห็นต่าง

   - ซื่อสัตย์

สังเกตคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

แบบประเมินคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง สมบัติของวัสดุ (4) (rerun) 16 มี.ค. 66 (มีใบงาน)