สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัตถุต่าง ๆ 1 ชิ้นทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันและหลากหลายชนิด วัตถุ 1 ชิ้นอาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดได้ เช่น ไม้บรรทัดอาจทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียว เช่น พลาสติกหรือโลหะ เสื้อผ้าทำจากวัสดุหลายชนิดมาประกอบกัน เช่น ผ้า โลหะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ว 2.1  ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

             - บอกวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนใฝ่รู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ความรู้ ความเข้าใจ

   - บอกวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

 

แบบประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

   - การมีวินัย

   - ใฝ่เรียนรู้

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง ชนิดของวัสดุ (3) (rerun) 2 มี.ค. 66 (มีใบงาน)