สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรามองเห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน เพราะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์กลบแสงของดาว แต่ในเวลากลางวันมีแสงจากดวงอาทิตย์ที่สว่างมาก แสงของดวงอาทิตย์จึงกลบแสงของดาว ทำให้มองไม่เห็นดาว

ส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน แต่บางเวลาในบางวันเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดาวอื่น ๆ ได้ เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์ยังไม่สว่างมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  
    
ว 3.1 ป.1/2 อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - สังเกตการมองเห็นแสงไฟฉายจากแบบจำลองท้องฟ้าเวลากลางวันและเวลากลางคืน

                   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นแสงไฟฉายเมื่อจำลองท้องฟ้าเวลากลางวัน
                     และกลางคืน

                   - สร้างแบบจำลองท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - ใฝ่เรียนรู้

                   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

  - อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

 - สังเกตการมองเห็นแสงไฟฉายจากแบบจำลองท้องฟ้าเวลากลางวันและเวลากลางคืน

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นแสงจากไฟฉายเมื่อจำลองท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน

- สร้างแบบจำลองท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

  - ใฝ่เรียนรู้

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

   - อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน

2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

   - มีความรับผิดชอบในการทำงาน

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง การปรากฏของดาว (1) 16 ก.พ. 66 (มีใบงาน)