สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อสังเกตท้องฟ้าจะพบดาว โดยดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน ได้แก่ ดวงอาทิตย์

และบางเวลาในบางวันอาจมองเห็นดวงจันทร์และดาวอื่น ๆ ส่วนดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน ได้แก่

ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ ซึ่งดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืนจะแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  
    
ว 3.1 ป.1/1 ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - ระบุดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - สังเกตดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

                   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

                   - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน      

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - ใฝ่เรียนรู้

                   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

  - ระบุดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

 

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

 - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

- สร้างแแบบจำลองแสดงสิ่งที่พบบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

  - ใฝ่เรียนรู้

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

   - ระบุดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  - มีความรับผิดชอบในการทำงาน

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า (2) 9 ก.พ. 66