สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดาวมีลักษณะคล้ายทรงกลม อยู่บนท้องฟ้า และเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ โลก

ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ ดาวบนท้องฟ้ามีขนาดแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  
    
ว 3.1 ป.1/1 ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - อธิบายลักษณะของดาว

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

              - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของดาว

             - สร้างแบบจำลองดาวบนท้องฟ้า

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - ใฝ่เรียนรู้

                   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - อธิบายลักษณะของดาว

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

 - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของดาว

- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบบจำลองดาวบนท้องฟ้า

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- ใฝ่เรียนรู้

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการคิด

- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของดาว

- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบบจำลองดาวบนท้องฟ้า2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  - การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง ดาว (3) 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน)