สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดาวมีลักษณะคล้ายทรงกลม อยู่บนท้องฟ้า และเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์  และดาวอื่น ๆ  ดาวบนท้องฟ้ามีขนาดแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  
                  
ว 3.1 ป.1/1 ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - อธิบายลักษณะของดาว

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                  - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของดาว

                   - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของดาว

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - ใฝ่เรียนรู้

                   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - อธิบายลักษณะของดาว

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของดาว

   - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของดาว

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

   - ใฝ่เรียนรู้

   - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

   - อธิบายลักษณะของดาว

2. ความสามารถในการคิด

   - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของดาว

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

   - มีความรับผิดชอบในการทำงาน

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง ดาว (1) 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)