สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หินที่พบในธรรมชาติแต่ละก้อนมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสและแว่นขยายช่วยในการสังเกตลักษณะภายนอกของหินได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   ว 3.2 ป.1/1 อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - บรรยายลักษณะภายนอกของหินที่สังเกตได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                  - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของหิน

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                - การยอมรับความเห็นต่าง

               - มีวินัย

               - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

 - บรรยายลักษณะภายนอกของหิน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

 

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของหิน

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- การยอมรับความเห็นต่าง

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- บรรยายลักษณะภายนอกของหิน

2. ความสามารถในการคิด

- สรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของหินตามที่สังเกตได้

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 หินรอบตัว
ชั่วโมง หินรอบตัว
เรื่อง ลักษณะและประโยชน์ของหิน (2) 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน)