สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งที่พบหินตามธรรมชาติ เช่น ป่า ริมแม่น้ำ ริมคลอง ชายฝั่งทะเล น้ำตก ถ้ำ ภูเขา และสามารถพบหินได้ทั่ว ๆ ไป เช่น บ้าน โรงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   ว 3.2 ป.1/1 อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - ระบุแหล่งที่พบหิน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - สังเกตแหล่งที่พบหินจากบริเวณที่สำรวจ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                  - ความอยากรู้อยากเห็น

                 - มุ่งมั่นในการทำงาน

                 - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - ระบุแหล่งที่พบหิน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

 

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

   - สังเกตแหล่งที่พบหินจากบริเวณที่สำรวจ

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- ความอยากรู้อยากเห็น

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- ใฝ่เรียนรู้

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

  - ระบุแหล่งที่พบหิน

2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 หินรอบตัว
ชั่วโมง หินรอบตัว
เรื่อง แหล่งที่พบหิน (1) 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน)