สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุเกิดเสียงได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การดีด การสี การตี การเป่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 

จุดประสงค์

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - สังเกตวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง                                        

                   - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                 - ความซื่อสัตย์

                 - การยอมรับความเห็นต่าง

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ - สังเกตวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง                       

- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- ความซื่อสัตย์

- การยอมรับความเห็นต่าง

สังเกตเจตคติทางวิทยาศาสตร์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง2. ความสามารถในการคิด

- สรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง การเกิดเสียง (3) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และ สื่อวีดิทัศน์)