สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งอาศัยวิธีต่าง ๆ ทำให้เกิดเสียง  เช่น การรูด การตี การดีด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

                   ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัตถุขณะเกิดเสียง

                   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเสียงของวัตถุ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                 - การยอมรับความเห็นต่าง

                  - มีวินัย

                 - มุ่งมั่นในการทำงาน                                                             

                    

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ - สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัตถุขณะเกิดเสียง

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเสียงของวัตถุ

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- การยอมรับความเห็นต่าง

- มีวินัย

- มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง2. ความสามารถในการคิด

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง การเกิดเสียง (2) 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และสื่อวีดิทัศน์)