สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง คือ แหล่งกำเนิดเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

               - บอกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

              - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงและประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

             - การยอมรับความเห็นต่าง

             - ความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

 - ระบุประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงและประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายของแหล่งกำเนิดเสียงและประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- การยอมรับความเห็นต่าง

- ความอยากรู้อยากเห็น

สังเกตด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- บอกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

2. ความสามารถในการคิด

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงและประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง เสียงรอบตัวเรา (3) 20 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)