สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งกำเนิดเสียงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

              - ระบุแหล่งกำเนิดเสียงของเสียงต่าง ๆ รอบตัวเรา

 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

              - จำแนกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มุ่งมั่นในการทำงาน

             - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

 - ระบุประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- จำแนกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

 

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- ใฝ่เรียนรู้

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- บอกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง

2. ความสามารถในการคิด

- จำแนกเสียงที่ได้ยินออกเป็นเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น 

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง เสียงรอบตัวเรา (2) 15 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)