สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง คือ แหล่งกำเนิดเสียง เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงรอบ ๆ ตัวเรามีมากมาย เช่น เสียงไก่ขัน เสียงฟ้าร้อง เสียงประทัด เสียงจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ  เสียงแมวร้อง เสียงรถยนต์ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

              - ระบุแหล่งกำเนิดเสียงของเสียงต่าง ๆ รอบตัวเรา

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

              - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงของเสียงต่าง ๆ รอบตัวเรา

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- การยอมรับความเห็นต่าง

- มีวินัย

             - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

 - ระบุแหล่งกำเนิดเสียงของเสียงต่าง ๆ รอบตัวเรา

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงของเสียงต่าง ๆ รอบตัวเรา

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- การยอมรับความเห็นต่าง

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- เขียนชื่อและวาดรูปแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ รอบตัวเรา

2. ความสามารถในการคิด

- ระบุแหล่งกำเนิดเสียงของเสียงต่าง ๆ ที่สำรวจ

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

 
ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง เสียงรอบตัวเรา (1) 13 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)