สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการเหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัตถุ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- ยอมรับความเห็นต่าง

- ซื่อสัตย์

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - ระบุชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

   - สังเกตชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

   - ยอมรับความเห็นต่าง

   - ซื่อสัตย์

สังเกตคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

แบบประเมินคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 วัสดุรอบตัว
ชั่วโมง วัสดุรอบตัว
เรื่อง การจัดกลุ่มวัตถุ (1) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)