สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัตถุอาจทำจากวัสดุชนิดต่างกัน ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน การเลือกวัสดุและสิ่งของต่าง ๆ มาใช้งานในชีวิตประจำวัน

เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยต้องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุสมบัติของวัสดุที่นำมาทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

          - สังเกตสมบัติของวัสดุ

          - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุจากการสังเกต

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          - มุ่งมั่นในการทำงาน

          - ยอมรับความเห็นต่าง

          - ซื่อสัตย์

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - ระบุสมบัติของวัสดุที่นำมาทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

   - สังเกตสมบัติระหว่างวัสดุ

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุจากการสังเกต

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

   - ยอมรับความเห็นต่าง

   - ซื่อสัตย์

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 วัสดุรอบตัว
ชั่วโมง วัสดุรอบตัว
เรื่อง สมบัติของวัสดุ (1) 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน)