สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งของที่นำมาใช้ประโยชน์ในการให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน คือ ของเล่น และสิ่งของที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากของเล่น คือ ของใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1  ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- ระบุสิ่งของที่เป็นของเล่นและของใช้       

 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของเล่นและของใช้

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับของเล่น ของใช้

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ความรู้

   - ระบุสิ่งของที่เป็นของเล่นและของใช้

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

 

แบบประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ทักษะกระบวนการ

   - สังเกตสิ่งของต่าง ๆ
ที่เป็นของเล่นและของใช้

  - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับของเล่น ของใช้

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์

   - มีวินัย

   - ใฝ่เรียนรู้

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

 
ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 วัสดุรอบตัว
ชั่วโมง วัสดุรอบตัว
เรื่อง ของเล่น ของใช้ (1) 1 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)