สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติบางประการเหมือนกัน บางประการแตกต่างกัน เมื่อนำวัสดุ 2 ชนิด มาผสมกันอาจได้วัสดุที่มีสมบัติแตกต่างไปจากวัสดุเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/2 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    -

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

  - ลงความเห็นจากข้อมูลของวัสดุหลังผสมกัน

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - ซื่อสัตย์สุจริต

   - มีวินัย

   - ใฝ่เรียนใฝ่รู้

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (2) 20 มี.ค. 65 Rerun (มีใบงาน)