สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/2 เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ  เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    - บอกชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของที่ใช้แล้ว

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

   - สังเกตสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของที่ใช้แล้ว

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของที่ใช้แล้ว

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - การยอมรับความเห็นต่าง

    - ความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- บอกชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของที่ใช้แล้ว

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- สังเกตสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของที่ใช้แล้ว

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของที่ใช้แล้ว

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- การยอมรับความเห็นต่าง

- ความอยากรู้อยากเห็น

สังเกตเจตคติทางวิทยาศาสตร์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (1) 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน)