สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนและบางอย่างแตกต่างกัน การเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุต้องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป. 2/2 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    - เปรียบเทียบลักษณะและสมบัติของวัสดุ 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

   - การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของวัสดุ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

  - มุ่งมั่นอดทน

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินความรู้

- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (1) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)