สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดที่นำมาผสมกัน มีลักษณะและสมบัติต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/2 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์

 จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    - อธิบายสมบัติของวัสดุก่อนผสมกัน

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - สังเกตสมบัติของวัสดุก่อนผสมกัน

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - ซื่อสัตย์สุจริต

     - มีวินัย

     - ใฝ่เรียนใฝ่รู้

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน

- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (1) 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน)