สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำวัตถุ เช่น ทำภาชนะเพาะเมล็ดพืช ได้แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป. 2/1 เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

     - อภิปรายผลการทดลองการทำวัตถุตามสมบัติการดูดซับน้ำ

2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปการทำวัตถุตามสมบัติการดูดซับน้ำ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - ความซื่อสัตย์

    - การยอมรับความเห็นต่าง

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินความรู้

- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (3) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)