สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป. 2/1 เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    - อธิบายวิธีการทดลองการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิด

2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - กำหนดและควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองการดูดซับน้ำของวัสดุ

    - หาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซของการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิด

     - กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองการดูดซับน้ำของวัสดุ

     - ทดลองเกี่ยวกับการดูดซับน้ำของวัสดุ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - ซื่อสัตย์สุจริต

     - ใฝ่เรียนรู้

    - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน

- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ (3) 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน)