สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะและสมบัติของดิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป. 2/2 อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

    - อธิบายประโยชน์ของดิน

2. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - ใฝ่เรียนรู้

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 อธิบายประโยชน์ของดิน

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 ดิน
ชั่วโมง ดิน
เรื่อง ประโยชน์ของดิน (3) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)