สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินแต่ละชนิดมีสี ลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำแตกต่างกัน โดยสามารถจำแนกออกเป็นดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ซึ่งดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียด เหนียวติดมือ จับตัวกันได้ดี นำมาปั้นเป็นก้อนกลมได้ และอุ้มน้ำได้มาก ดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียด นุ่มมือ จับตัวได้ปานกลาง ปั้นเป็นก้อนกลมได้แล้วแตกออกบางส่วน และอุ้มน้ำได้ปานกลาง ส่วนดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบ สากมือ จับตัวกันได้ไม่ดี ปั้นเป็นก้อนกลมไม่ได้ และอุ้มน้ำได้น้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป. 2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

     - ระบุชนิดของดินตัวอย่างโดยใช้ลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

      - จำแนกชนิดของดินโดยใช้ ลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์

      - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์

      - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจำแนกดินออกเป็นชนิดต่าง ๆ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - มุ่งมั่นในการทำงาน

      - ซื่อสัตย์

       - ยอมรับความเห็นต่าง

การวัดผลและประเมินผล

1 ระบุชนิดของดินตัวอย่างโดยใช้ลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 ดิน
ชั่วโมง ดิน
เรื่อง ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (7) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)