สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินในแต่ละบริเวณมีส่วนประกอบเหมือนกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป. 2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - ระบุส่วนประกอบของดิน

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - ตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดิน

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - มุ่งมั่นในการทางาน

      - ความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

1 ระบุส่วนประกอบของดิน

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 ดิน
ชั่วโมง ดิน
เรื่อง ส่วนประกอบของดิน (2) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน)