สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์ลูกข่าง คือ การนำวัสดุ เศษวัสดุหรือการนำสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานของเล่นที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

  ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

  ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ลูกข่างได้

2  ประดิษฐ์ลูกข่างได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3  เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ลูกข่างเป็นของเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์(ลูกข่าง) 28 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)